top of page

Blue John   by Birdy Fong

NTU Theatre, 2015

Director: Ruby Sam

Set design: Yi-Hsuan Ma

Lighting design: Pei Yu Lai

Costume design: Ying Ying Lin

Sound design: Nai Yu Cheng

bottom of page