top of page

Phaedra's Love  

by Sarah Kane

 

 

NTU Experimental Theatre, 2014

Director: Shao Tong Lian

Set design: Yi-Hsuan Ma

Lighting design: Chiao Yu Chen

Costume design: Ying Ying Lin

Sound design: Chia Yu Ai

bottom of page