top of page

NTU Theatre, 2013

Director: Li Sheng  Chang

Set design: Yi-Hsuan Ma

Lighting design: Pei Yu Lai, Guan Ying Lai, Ze Yi Lai

Costume design: Wang Ying Du, Hsin I Hsieh, Shu Han Chen

Sound design: Chia Chien Lin, Phie Lee

The Balcony   

By Jean Genet

Exclusive clip

bottom of page